Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulaminy

Czcionka:

Regulamin wypożyczalni

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach

 

Warunki korzystania

§ 1.

 1. Z wypożyczalni może korzystać każdy zainteresowany.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub innych danych.
 6. Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone do celów statystycznych i badawczych biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone zbiory.
 7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

§ 2.

 1. Wypożyczać można jednocześnie 4 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników lub sprowadzać je w miarę możliwości z innych bibliotek.
 4. Czytelnicy do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych przez czytelników książek dokonuje bibliotekarz

 

Porady, informacje

§ 3.

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

Obowiązki czytelnika

§ 4.

 1. Czytelnik jest zobowiązanych do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wartość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
 3. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może zamiast zagubionej lub zniszczonej książki zwrócić identyczny egzemplarz lub inną poszukiwaną przez bibliotekę książkę.

 

§ 5.

 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6.

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.

 

 

§ 7.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

 

Regulamin wypożyczeń międzybibliotetycznych

 

Rozdział I

Wypożyczanie zbiorów własnych do innych bibliotek

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach udostępnia swoje zbiory bibliotekom zamiejscowym.

§ 2. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

– zbiory specjalne,

– wydawnictwa wydane przed 1945 r.,

– czasopisma,

– dzieła w złym stanie zachowania,

– dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni,

– materiały w dużym formacie.

§ 3. Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne na okres 4 tygodni. Prolongatę tego okresu należy zgłosić przed upływem terminu zwrotu. Niezwrócenie dzieł w terminie uniemożliwi dalsze korzystanie z usług i zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach.

§ 4. Materiały wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.

§ 5. Koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały oraz koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka lub osoba zamawiająca woluminy.

§ 6. Wypożyczanie materiałów oryginalnych bibliotekom krajowym jest bezpłatne. Usługi reprograficzne są odpłatne, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.

§ 7. W wypadku zgubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej formę rekompensaty szkody określa bibliotekarz.

 

 

Rozdział II

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

§ 8. Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek dla potrzeb czytelników MBP. Warunkiem przyjęcia zamówienia krajowego jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zasobach MBP.

§ 9. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec MBP.

§ 10. Jednorazowo można zamówić do 4 pozycji.

§ 11. Zamówienie w formie elektronicznej lub pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych dostępnych w bibliotece.

§ 12. Okres realizacji zamówień krajowych trwa zwykle od jednego tygodnia do półtora miesiąca.

§ 13. Sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały udostępniane są czytelnikom wyłącznie w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach.

§ 14. Okres korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca, czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu nie później niż na tydzień przed jego upływem.

§ 15. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązanych jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.

§ 16. Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem zamówionych publikacji.

§ 17. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia czytelnika czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 

 

Regulamin wypożyczania

cyfrowego odtwarzacza książek mówionych (czytaka)

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach

 

§ 1

 

Wypożyczeń czytaka NPN-3 (cyfrowego odtwarzacza książek mówionych) mogą dokonywać wyłącznie czytelnicy Biblioteki, którzy ukończyli 18 rok życia i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Zarejestrowany w Bibliotece czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytaka na okres 30 dni, przy czym okres wypożyczenia może być jednorazowo przedłużony o kolejny miesiąc, o ile nie został on zamówiony przez kogoś innego. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu. Warunkiem wypożyczenia czytaka jest podpisanie umowy użyczenia (strony: Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach i Czytelnik). Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytaka książek mówionych w terminie określonym w umowie. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 1 zł.
za 1 dzień.

 

§2

 

Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytaku dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszystkie wgrane przez czytelnika pliki muszą być usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, naładowany i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Czytelnikowi przez Bibliotekę. Na czytaku pozostają utwory wgrane przez Bibliotekę. Czytelnik ma prawo korzystać z odtwarzacza książek mówionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych przez użytkowników.

 

§3

 

Czytelnik jest zobowiązany do dbania o stan czytaka i wykorzystania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. Każdy czytak wyposażony jest w przewód połączeniowy/ ładowarkę, instrukcję obsługi oraz pudełko, w którym jest przechowywany. W chwili wypożyczenia czytaka Czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytaka jest równoznaczne z tym, że Czytelnik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytak z kompletnym wyposażeniem. Wypożyczenie z Biblioteki czytaka książek mówionych wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z regulaminem ich wypożyczania są potwierdzone własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego Czytelnika oraz pracownika Biblioteki w umowie użyczenia. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytaka na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach kodeksu cywilnego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy. Osoba wypożyczająca w przypadku zgubienia sprzętu jest zobowiązana do odkupienia urządzenia o tych samych możliwościach lub równorzędnych parametrach w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteką. Czytelnikowi nie wolno udostępniać osobom trzecim odtwarzacza książek mówionych.

 

 

 

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach

 

§ 1

 

Wypożyczeń czytników książek elektronicznych (e-booków) mogą dokonywać wyłącznie czytelnicy Biblioteki, którzy ukończyli 18 rok życia i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Zarejestrowany w Bibliotece czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika e-booków na okres 30 dni, przy czym okres wypożyczenia może być jednorazowo przedłużony o kolejny miesiąc, o ile nie został on zamówiony przez kogoś innego. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu. Warunkiem wypożyczenia czytnika książek elektronicznych jest podpisanie umowy użyczenia (strony: Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach i Czytelnik). Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytnika książek elektronicznych w terminie określonym w umowie. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 1 zł. za 1 dzień.

 

§2

 

Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytniku dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszystkie wgrane przez czytelnika pliki muszą być usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, naładowany i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Czytelnikowi przez Bibliotekę. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych przez użytkowników.

 

§3

 

Czytelnik jest zobowiązany do dbania o stan czytnika i wykorzystania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. Każdy czytnik wyposażony jest w przewód połączeniowy/ ładowarkę, instrukcję obsługi oraz pokrowiec ochronny. W chwili wypożyczenia czytnika Czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że Czytelnik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem. Wypożyczenie z Biblioteki czytnika książek elektronicznych wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z regulaminem ich wypożyczania są potwierdzone własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego Czytelnika oraz pracownika Biblioteki w umowie użyczenia. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika e-booka na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach kodeksu cywilnego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy. Osoba wypożyczająca w przypadku zgubienia sprzętu jest zobowiązana do odkupienia urządzenia o tych samych możliwościach lub równorzędnych parametrach w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteką. Czytelnikowi nie wolno udostępniać osobom trzecim czytnika e-booków.

 

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny