Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji:

Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mbpjl.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2013

Oświadczenie sporządzono dnia: 07.06.2022

 

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności pod numerem telefonu 71 318 61 11

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •     zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 •     część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 •     część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 •      materiały multimedialne nie mają w napisów
   

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 •     wersję kontrastową,
 •     widoczny fokus,
 •     wyróżnienie odnośników
 •     możliwość powiększenia czcionki

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania:

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 •     Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 •     Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 •     W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 •     Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

    Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Dostępność architektoniczna:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach, ul. Bożka 11, 55-220 Jelcz-Laskowice

 

Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne są 2 wejścia:

 

    główne – wejście po schodach;  zamontowany jest podjazd dla wózków z małymi dziećmi i dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

wejście z tyłu budynku – winda umożliwiająca bezkolizyjny wjazd do siedziby biblioteki

 

Główne punkty obsługi są dostępne bez barier architektonicznych.

 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze i piętrze. W pomieszczeniach biblioteki dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

 

Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną w Jelczu-Laskowicach jest możliwy poprzez:

 

    pocztę elektroniczną: mbp@jelcz-laskowice.pl

    telefonicznie: 71 318 16 02

    listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach, ul. Bożka 11, 55-220 Jelcz-Laskowice

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Placówka w swojej ofercie posiada książki z tzw. dużą czcionką oraz duży zbiór audiobooków.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach oferuje usługę „Książka na telefon”, z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie miasta. Książki można zamawiać telefonicznie: 71 318 16 02. Zostaną one dostarczone do domów czytelników przez pracowników.

 

 

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach, Filia nr 2 w Miłocicach,  ul. Szkolna 1, 55-220 Miłocice

Biblioteka posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Szkolnej 1. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Z powodu małej ilości miejsca brak jest swobodnego przemieszczania się pomiędzy półkami. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii nr 2 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Miłocicach oferuje usługę „Książka na telefon”, z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie wsi. Książki można zamawiać telefonicznie: tel. 71 318 61 20 Zostaną one dostarczone do domów czytelników przez pracownika.

 

Kontakt z Filią nr 2 w Miłocicach jest możliwy poprzez:

 

    pocztę elektroniczną: mbpjlf2@poczta.onet.pl

    telefonicznie: . 71 318 61 20

    listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Miłocicach, ul. Szkolna 1, 55-220 Miłocice

 

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach, Filia nr 3 w Minkowicach, ul. Kościuszki 86 a, 55-220 Minkowice

Biblioteka posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Kościuszki 86 a. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Z powodu małej ilości miejsca brak jest swobodnego przemieszczania się pomiędzy półkami. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii nr 3 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Minkowicach oferuje usługę „Książka na telefon”, z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie wsi. Książki można zamawiać telefonicznie: tel. 71 318 61 11  Zostaną one dostarczone do domów czytelników przez pracownika.

Kontakt z Filią nr 3 w Minkowicach jest możliwy poprzez:

 

    pocztę elektroniczną: mbpjlf3@poczta.onet.pl

    telefonicznie: 71 318 61 11

listownie: Miejska Biblioteka Publiczna w Minkowicach, ul. Kościuszki 86a, 55-220 Minkowice

 

 

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach, Filia nr 4 w Wójcicach, ul. Główna 96, 55-220 Wójcice

Biblioteka posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla klientów dostępne jest jedno wejście od ul. Głównej 96. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Z powodu małej ilości miejsca brak jest swobodnego przemieszczania się pomiędzy półkami. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii nr 4 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Wójcicach oferuje usługę „Książka na telefon”, z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie wsi. Książki można zamawiać telefonicznie: tel. 71 301 64 32. Zostaną one dostarczone do domów czytelników przez pracownika.

Kontakt z Filią nr 4 w Wójcicach jest możliwy poprzez:

 

    pocztę elektroniczną: mbpjlf4@poczta.onet.pl

    telefonicznie: 71 301 64 32

listownie: Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach, Filia nr 4 w Wójcicach, ul. Główna 96, 55-220 Wójcice

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny