Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulaminy

Regulamin wypożyczalni

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach

 

Warunki korzystania

§ 1.

 1. Z wypożyczalni może korzystać każdy zainteresowany.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub innych danych.
 6. Dane osobowe czytelnika są chronione i przeznaczone do celów statystycznych i badawczych biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone zbiory.
 7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

§ 2.

 1. Wypożyczać można jednocześnie 4 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników lub sprowadzać je w miarę możliwości z innych bibliotek.
 4. Czytelnicy do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych przez czytelników książek dokonuje bibliotekarz

 

Porady, informacje

§ 3.

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

Obowiązki czytelnika

§ 4.

 1. Czytelnik jest zobowiązanych do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wartość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
 3. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może zamiast zagubionej lub zniszczonej książki zwrócić identyczny egzemplarz lub inną poszukiwaną przez bibliotekę książkę.

 

§ 5.

 1. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6.

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.

 

 

§ 7.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

 

 

Regulamin wypożyczeń międzybibliotetycznych

 

Rozdział I

Wypożyczanie zbiorów własnych do innych bibliotek

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach udostępnia swoje zbiory bibliotekom zamiejscowym.

§ 2. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

– zbiory specjalne,

– wydawnictwa wydane przed 1945 r.,

– czasopisma,

– dzieła w złym stanie zachowania,

– dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni,

– materiały w dużym formacie.

§ 3. Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne na okres 4 tygodni. Prolongatę tego okresu należy zgłosić przed upływem terminu zwrotu. Niezwrócenie dzieł w terminie uniemożliwi dalsze korzystanie z usług i zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach.

§ 4. Materiały wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.

§ 5. Koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały oraz koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka lub osoba zamawiająca woluminy.

§ 6. Wypożyczanie materiałów oryginalnych bibliotekom krajowym jest bezpłatne. Usługi reprograficzne są odpłatne, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.

§ 7. W wypadku zgubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej formę rekompensaty szkody określa bibliotekarz.

 

 

Rozdział II

Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

§ 8. Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek dla potrzeb czytelników MBP. Warunkiem przyjęcia zamówienia krajowego jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zasobach MBP.

§ 9. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec MBP.

§ 10. Jednorazowo można zamówić do 4 pozycji.

§ 11. Zamówienie w formie elektronicznej lub pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych dostępnych w bibliotece.

§ 12. Okres realizacji zamówień krajowych trwa zwykle od jednego tygodnia do półtora miesiąca.

§ 13. Sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały udostępniane są czytelnikom wyłącznie w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach.

§ 14. Okres korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca, czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu nie później niż na tydzień przed jego upływem.

§ 15. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązanych jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.

§ 16. Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem zamówionych publikacji.

§ 17. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia czytelnika czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 

 

Regulamin wypożyczania

cyfrowego odtwarzacza książek mówionych (czytaka)

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach

 

§ 1

 

Wypożyczeń czytaka NPN-3 (cyfrowego odtwarzacza książek mówionych) mogą dokonywać wyłącznie czytelnicy Biblioteki, którzy ukończyli 18 rok życia i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Zarejestrowany w Bibliotece czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytaka na okres 30 dni, przy czym okres wypożyczenia może być jednorazowo przedłużony o kolejny miesiąc, o ile nie został on zamówiony przez kogoś innego. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu. Warunkiem wypożyczenia czytaka jest podpisanie umowy użyczenia (strony: Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach i Czytelnik). Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytaka książek mówionych w terminie określonym w umowie. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 1 zł.
za 1 dzień.

 

§2

 

Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytaku dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszystkie wgrane przez czytelnika pliki muszą być usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, naładowany i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Czytelnikowi przez Bibliotekę. Na czytaku pozostają utwory wgrane przez Bibliotekę. Czytelnik ma prawo korzystać z odtwarzacza książek mówionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych przez użytkowników.

 

§3

 

Czytelnik jest zobowiązany do dbania o stan czytaka i wykorzystania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. Każdy czytak wyposażony jest w przewód połączeniowy/ ładowarkę, instrukcję obsługi oraz pudełko, w którym jest przechowywany. W chwili wypożyczenia czytaka Czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytaka jest równoznaczne z tym, że Czytelnik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytak z kompletnym wyposażeniem. Wypożyczenie z Biblioteki czytaka książek mówionych wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z regulaminem ich wypożyczania są potwierdzone własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego Czytelnika oraz pracownika Biblioteki w umowie użyczenia. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytaka na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach kodeksu cywilnego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy. Osoba wypożyczająca w przypadku zgubienia sprzętu jest zobowiązana do odkupienia urządzenia o tych samych możliwościach lub równorzędnych parametrach w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteką. Czytelnikowi nie wolno udostępniać osobom trzecim odtwarzacza książek mówionych.

 

 

 

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach

 

§ 1

 

Wypożyczeń czytników książek elektronicznych (e-booków) mogą dokonywać wyłącznie czytelnicy Biblioteki, którzy ukończyli 18 rok życia i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Zarejestrowany w Bibliotece czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika e-booków na okres 30 dni, przy czym okres wypożyczenia może być jednorazowo przedłużony o kolejny miesiąc, o ile nie został on zamówiony przez kogoś innego. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu. Warunkiem wypożyczenia czytnika książek elektronicznych jest podpisanie umowy użyczenia (strony: Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach i Czytelnik). Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytnika książek elektronicznych w terminie określonym w umowie. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 1 zł. za 1 dzień.

 

§2

 

Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytniku dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszystkie wgrane przez czytelnika pliki muszą być usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, naładowany i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Czytelnikowi przez Bibliotekę. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych przez użytkowników.

 

§3

 

Czytelnik jest zobowiązany do dbania o stan czytnika i wykorzystania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. Każdy czytnik wyposażony jest w przewód połączeniowy/ ładowarkę, instrukcję obsługi oraz pokrowiec ochronny. W chwili wypożyczenia czytnika Czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że Czytelnik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem. Wypożyczenie z Biblioteki czytnika książek elektronicznych wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z regulaminem ich wypożyczania są potwierdzone własnoręcznym podpisem przez wypożyczającego Czytelnika oraz pracownika Biblioteki w umowie użyczenia. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika e-booka na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach kodeksu cywilnego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia Czytelnik zostanie obciążony kosztami naprawy. Osoba wypożyczająca w przypadku zgubienia sprzętu jest zobowiązana do odkupienia urządzenia o tych samych możliwościach lub równorzędnych parametrach w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z Biblioteką. Czytelnikowi nie wolno udostępniać osobom trzecim czytnika e-booków.


 

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2022
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 08.03.2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania
monitoringu wizyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach

 

REGULAMIN

funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych poprzez monitoring
wizyjny na terenie obiektów administrowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jelczu-
Laskowicach.
Regulamin określa reguły miejsc instalowania monitoringu wizyjnego, reguły zapisu, reguły
przechowywania, zabezpieczenia i usuwania danych, a także dopuszczalność udostępnienia danych
zgromadzonych poprzez monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny nie może obejmować swym
działaniem miejsc, w których rejestracja obrazu prowadziłaby do naruszenia godności człowieka lub
jego prawa do prywatności.

 

§ 2.

SŁOWNIK SKRÓTÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Użyte określenia i skróty w Regulaminie, oznaczają:
1. Biblioteka – Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach z siedzibą w Jelczu-Laskowicach
(55-220), ul. Bożka 11.
2. Monitoring Wizyjny – oznacza system kamer i rejestratorów, okablowanie i oprogramowanie
zainstalowane na obiektach administrowanych przez Bibliotekę.
3. IOD – Inspektor ochrony danych, jest to osoba wyznaczona przez Administratora która zajmuje się
zapewnieniem przepisów o ochronie danych. IOD pełni również funkcje punktu kontaktowego dla

wszystkich spraw związanych z ochroną danych.
4. Obszar Monitorowany – jest to obszar administrowany przez Bibliotekę na terenie której jest
zainstalowany Monitoring Wizyjny. Obszarem Monitorowanym mogą być budynki, hole, czytelnie,
parkingi, otoczenie budynków.
5. Administrator – Administratorem danych osobowych rejestrowanych na obszarze
monitorowanym jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach.
6. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej (osobie której dane dotyczą).
7. Podmiot przetwarzający – oznacza inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
Administratora.
8. Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, której ujawnia się dane osobowe

 

CEL I PRZEZNACZENIE MONITORINGU

§ 3.

Celem zastosowania systemu monitoringu wizyjnego jest podniesienie stanu bezpieczeństwa mienia i
osób przebywających na terenie obiektów administrowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Jelczu-Laskowicach. Prowadzenie obserwacji poprzez monitoring wizyjny ma na celu poprawę
bezpieczeństwa obszarów administrowanych przez Bibliotekę, zapobieganiu dewastacji i kradzieży,
wybrykom chuligańskim, niszczenia mienia. System obserwacji i rejestracji takich zdarzeń ma na celu
identyfikację i wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców takich czynów.

 

§ 4.

INFORMACJE O ZASADACH ZASTOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO


1. Wybór miejsc objętych monitoringiem wizyjnym na terenie administrowanym przez Bibliotekę
należy do wyłącznej kompetencji Administratora.
2. Biblioteka decyduje o liczbie kamer, parametrach technicznych monitoringu wizyjnego oraz jego
umiejscowieniu biorąc pod uwagę miedzy innymi ocenę bezpieczeństwa poszczególnych obszarów
objętych monitoringiem wizyjnym.

3. Monitoringiem wizyjnym nie mogą być objęte takie przestrzenie, jak: sanitariaty, szatnie, oraz
obiekty socjalne.
4. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisaniu na nośniku cyfrowym podlega
tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu, nie rejestruje się dźwięku.
5. Obszary objęte monitoringiem wizyjnym są oznaczone w widocznym miejscu tablicami
informującymi o zainstalowaniu monitoringu wizyjnego.
6. Przez infrastrukturę budynku objętą monitoringiem wizyjnym należy rozumieć:
1) wejście główne,
4) wypożyczalnię (salę ze stanowiskami do obsługi czytelników i kafejkę internetową)
5) wypożyczalnię (salę z literaturą piękną i czytelnią)
6) wypożyczalnię (salę z księgozbiorem literatury młodzieżowej),
7. Monitoring wizyjny rejestruje następujące kategorie danych: wizerunek osób, cechy szczególne
osób.
8. Dane pozyskiwane poprzez monitoring wizyjny nie podlegają profilowaniu.
9. Tablice informacyjne zawierają następujące informacje:
a) znak graficzny informujący, że dany obszar jest objęty monitoringiem wizyjnym,
b) klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych pozyskanych poprzez zainstalowany monitoring wizyjny jest
Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach z siedzibą w Jelczu-Laskowicach (55-220) ul.
Bożka 11, w skrócie Biblioteka.
Kontakt do inspektora ochrony danych biblioteki jest pod adresem: iod@mbpjl.pl
Dane osobowe pozyskiwane poprzez monitoring wizyjny na obszarach administrowanych przez
Bibliotekę służą poprawie bezpieczeństwa pracowników i czytelników, zapobieganiu dewastacji i
kradzieży, wybryków chuligańskich, niszczeniu mienia. System obserwacji i rejestracji takich
zdarzeń ma na celu identyfikację i wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców takich czynów.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit e)- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (RODO) i w związku z art. 222 Kodeksu Pracy oraz Ustawą o bibliotekach (Dz. U 2018 poz.
574).
Dane będą przechowywane przez okres 14 dni, a następnie będą one kasowane poprzez nadpisanie
kolejnych nagrań.
Podmiotom danych (osobom zarejestrowanym przez system monitoringu wizyjnego) przysługuje
prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu, przenoszenia danych.
Podmiot danych (osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego) posiada prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane firmom serwisującym system, z którymi Biblioteka
zawarła stosowną umowę i podpisała umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Szczegółowe informacje dotyczące kategorii danych, przetwarzania
i udostępniania informacji pozyskanych przez monitoring wizyjny są zawarte w Regulaminie, który
znajduje się w na stanowisku obsługi czytelników oraz na stronie internetowej Biblioteki pod
adresem: www.mbpjl.pl

 

§ 5.

WGLĄD DO MONITORINGU WIZYJNEGO I CZAS PRZECHOWYWANIA

1. Okres przechowywania danych zarejestrowanych przez system Monitoringu Wizyjnego wynosi 14
dni, a następnie dane ulegają automatycznemu usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzenie
rejestrujące obraz.
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy monitoring wizyjny zarejestrował zdarzenie
dokumentujące czyny mogące świadczyć o zagrożeniu zdrowia, życia bądź zagrożeniu mienia okres

przechowywania może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego
przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez Monitoring Wizyjny.
3. Udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego odbywa się tylko w następujących sytuacjach:
zgłoszenie żądania przez uprawnione do tego instytucje (Organy publiczne):Policja, Straż
Miejska, Prokuratura, ABW, CBA, i inne uprawnione na mocy innych przepisów.
4. Każdorazowe udostępnienie kopii nagrania z Monitoringu Wizyjnego musi się odbyć za wiedzą i
zgodą IOD.
5. W sytuacjach nagłych, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do naruszenia
bezpieczeństwa fizycznego osób lub mienia uprawniony przez Administratora pracownik może
dokonać odczytu odpowiedniego fragmentu nagrania wizyjnego, ale bez dostępu do tej czynności
osób postronnych. W takiej sytuacji pracownik wszczyna natychmiast odpowiednie do sytuacji
procedury przewidziane w konkretnych okolicznościach (np. wzywa pogotowie ratunkowe, policję,
itp.) i powiadamia o tym fakcie IOD.
6. Pracownicy obsługujący monitoring wizyjny prowadzą dziennik zaobserwowanych zdarzeń, w
którym odnotowują:
a) Miejsce, datę i godzinę zaobserwowanego zdarzenia wraz z informacją, jakie podjęto
działania (np. powiadomiono Policję),
b) Informację o zabezpieczeniu zaobserwowanego zdarzenia,
c) Awarie sytemu monitoringu wizyjnego

 

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W wszystkich innych nieprzewidzianych w regulaminie sytuacjach każda osoba lub podmiot mogą
się zwrócić do inspektora ochrony danych Biblioteki.
2. Postanowienia Regulaminu stosuje się od dnia 08 marca 2022 roku.
3. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 (RODO)

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny